Орхон аймгийн ЗДТГ-ын ахлах мэргэжилтэн Х.Одхүү

Эдгээр мэргэжилтнүүд дутмаг байгаагийн шалтгаан нь нэг талаас тухайн ажлын байр нь мэргэжилтний хүсэл сонирхлыг хангаж чадахгүй байна. Тухайлбал:
• Цалин, хөлс хангалттай хүрэлцэхүйц биш
• Нийгмийн баталгаа зохих түвшнээс доогуур
• Төрийн алба эсвэл орон нутагт амьдрах хүсэлгүй
• Ажиллахын хажуугаар мэргэжил дээшлүүлэх нь бэрхшээл ихтэй
• Хэтэрхий өндөр шаардлага тавьдаг гэх мэт шалтгаанууд нь тухайн ажлын байрны шалгуурт тэнцэх боловч ажиллах хүсэлгүй байгаа, өндөр ур чадвартай мэргэжилтнүүдийг түлхэх хүчин болж байна.
Нөгөө талаас мэргэжилтэн өөрөө тухайн ажлын байрны шаардлагыг хангахгүй байгаа нь ажлын байрны дутагдал үүсэх шалтгаан болжээ. Тухайлбал:
• Ажлын байранд тохирох нарийн мэргэшлээр мэргэшээгүй
• Ажлын байранд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар дутмаг
• Ёс зүй, сахилга хариуцлага муу
• Орон нутаг, төрийн албаны онцлог, мөн чанарыг ойлгодоггүй гэх мэт шалтгаанууд нь ажил олгогчийн зүгээс тулгамддаг асуудал болохыг онцоллоо.