Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил

  1. Төслийн нэр: “Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажил” төсөл
  2. Төслийн байршил: Орхон аймаг.
  3. Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Орхон аймгийн авто тээврийн төв
  4. Төслийн зорилго: Ухаалаг тээврийн системд тулгуурласан хотын доторх нийтийн тээврийг хөгжүүлж, тээврийн төрлүүдийн харилцан уялдааг хангасан, өрсөлдөх чадвар бүхий аюулгүй, ая тухтай, нийтийн тээврийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ
  5. Төслийн гол үйл ажиллагаа : Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт хийх
  6. Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн: Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд парк шинэчлэл хийгдсэнээр хотын агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр буурна. Иргэд ая тухтай, аюул осолгүй зорчих боломж бүрдэнэ. Ногоон, тогтвортой хөгжлийн зорилт хангагдана.
  7. Төслийн хугацаа: 2022-2024 он