Г.Энхбаяр Эрдэнэт ШУТП ОНӨҮГ-ын захирал, PH.D

Технологи дамжуулах эхний зорилтоо бид БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн технологиудыг нутагшуулах, экспортыг орлосон Монгол эрдэмтдийн бэлэн технологи байгаа эсэх, эсвэл шинээр бий болгох талаар судлах, судалж буй технологийн өөрчлөлт, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, технологийг захиалагчид танилцуулах, технологи эзэмшигч, эсвэл хөгжүүлэгчтэй гэрээ хийх чиглэлээр хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллана.