Агропарк

  1. Төслийн нэр: “Агропарк”
  2. Төслийн байршил: Орхон аймаг, Жаргалант сум
  3. Мэдүүлэг гаргагч байгууллага: Орхон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
  4. Төслийн зорилго: Орхон аймгийн хүн амыг жилийн турш мал аж ахуй, газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангах
  5. Төслийн гол үйл ажиллагаа: Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй, мах, сүүний үхрийн кластер ферм, зоорины аж ахуй байгуулах
  6. Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн: Аймгийн иргэдийг жилийн турш хүнсний аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хөдөө аж ахуйн  гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.
  7. Төслийн хугацаа: 2022-2024 он